Predseda KBS: Biskupská synoda prinesie Cirkvi istotu spoločenstva

TK KBS, rp; ml | 03. 10. 2014 12:45Bratislava 3. októbra (TK KBS) Mimoriadna Biskupská synoda o rodine sa začne v nedeľu 5. októbra 2014 v Ríme. Za Katolícku cirkev na Slovensku sa na nej zúčastnia dvaja delegáti. Za Rímskokatolícku cirkev predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský a za Gréckokatolícku cirkev predseda Rady hierarchov Mons. Ján Babjak. Pri tejto príležitosti prinášame rozhovor s bratislavským arcibiskupom metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským, ktorý pripravil Radovan Pavlík.

Bude synoda stretom v cirkvi medzi konzervatívnymi a liberálnymi biskupmi?

Zvonku to tak môže vyzerať. Ja to však nevidím ako stret medzi konzervatívnymi a liberálnymi biskupmi. Všetci biskupi, aj keby v niečom zastávali rozdielne stanoviská, nebudú mať rozdielne postoje v princípoch, v základe posolstva. Môžu sa rozchádzať v realizácii.

Čo môže synoda doniesť pre cirkev?

Očakávam, že prinesie cirkvi istotu spoločenstva. Biskupi, ktorí sa zídu na mimoriadnej synode, reprezentujú celú cirkev. Všetci sa chceme zamýšľať a venovať principiálnej otázke a to rodine.

Problém rodiny v súvislosti so synodou sa zužuje v médiách najmä na problémy, ktoré súvisia s manželstvom. Manželstvo je dnes v kríze. Očakávate od synody akési zmäkčenie pravidiel pre vnímanie manželstva cirkvou, alebo nerozlučiteľnosť manželstva ako ho vníma cirkev?

Neočakávam, že sa zmenia pravidlá pre vnímanie nerozlučiteľnosti manželstva. Nie je totiž možné niektoré skutočnosti, ktoré tvoria základnú identitu kresťanstva, oslabovať. Nerozlučiteľnosť platne uzavretého manželstva je požiadavka Ježiša Krista. Zároveň je to identita katolíckeho pohľadu na svet.

Cirkev má proces, kde skúma platnosť manželstva. Môže dôjsť k jeho zjednodušeniu?

Tu sú veľké očakávania, ktoré sú reálne. Je zreteľné, že kríza ľudskej schopnosti a pripravenosti uzatvárať celoživotný zväzok, sa odráža aj v tom, že mnoho z uzavretých manželstiev vykazuje znaky neplatnosti. Teda skúma sa, či boli uzavreté neplatne. To vyvoláva nároky na cirkevné súdy. Keďže takýchto procesov je pomerne veľa, hľadajú sa cesty, ako zvládnuť to množstvo bez toho, že by sa narušila podstatná časť procesu. To je hľadanie pravdy.

Čo znamená v tomto procese zjednodušenie?

Jeden z návrhov je, aby o platnosti manželstva nerozhodoval cirkevný súd, ale biskupom poverená osoba, alebo samotný biskup. Manželstvo je záležitosť medzi dvomi osobami. Má nenahraditeľný charakter pre spoločnosť. Teda aj skúmanie, či manželstvo bolo uzavreté platne, je potrebné robiť na základe presnej metódy. Systém súdov je postavený na istej protirečivosti. Ak sa má zachovať táto metóda, posúdenie platnosti manželstva jedným človekom nie je možné. Zjednodušenie procedúry teda zrejme nebude v jednoduchšej ceste. Podľa odborníkov sa však môže urýchliť samotná procedúra. Zvažuje sa možnosť, že by sa pri súdoch viac využívali moderné technológie, čo môže proces urýchliť. Keďže existuje množstvo káuz a nie je dostatok odborníkov, ktorí by ich posudzovali, zvažuje sa, či o kauzách musí rozhodovať kolégiový tribunál, teda traja sudcovia. Nad niektorými spornými záležitosťami totiž rozhoduje len jeden sudca. V prípadoch neplatnosti manželstva, alebo kňazskej vysviacky, je požiadavka kolégiového tribunálu. Zverenie manželských káuz len jednému sudcovi by pomohlo urýchliť prácu súdov.

Ďalšou z medializovaných tém synody je možnosť pristupovať k sviatostiam pre znovu zosobášených.

Synoda sa bude zaoberať aj touto otázkou. Mediálne sa táto téma ukazuje ako najzaujímavejšia. Synoda bude hovoriť o tom, ako starostlivosť o rozvedených a znovu zosobášených prehĺbiť a zdokonaliť. Myslím si, že pri tejto otázke cirkevná náuka je postavená tak, že nie je na rozhodnutí ľudí. Je to princíp postavený na nerozlučiteľnosti manželstva, ktorý máme od Ježiša Krista, ktorý nie je možné meniť. Preto v tomto zmenu neočakávam.

Svätý Otec hovorí o sprevádzaní znovu zosobášených cirkvou.

Cirkev rozvedených a znovu zosobášených nepovažuje za vylúčených z cirkvi. Jedna vec je, že niekto nemôže pristupovať k svätému prijímaniu a druhá vec je byť vylúčený z cirkvi. Cirkev sa chce s veľkou starostlivosťou venovať aj tým, ktorí sú rozvedení a znovu zosobášení. Chce im ukázať, aké sú pre nich možnosti duchovného života. O tom bude hovoriť aj synoda. Stretnutie s Bohom je duchovné. Ide o stretnutie vo svojom svedomí, vo svojom srdci. Tam má každý otvorenú cestu. Takže stretnutie s Bohom, dotyk Boží cez Sväté Písmo, cez modlitbu, cez účasť na bohoslužbách, je prístupné pre každého, kto sa chce otvoriť pre Božie pôsobenie. Treba, aby sme v cirkvi poukazovali na tieto možnosti pre rozvedených a znovu zosobášených.

Ak cirkev nezareaguje na požiadavku doby a nezareaguje ústretovo na prípady rozvedených katolíkov, neobávate sa, že mnoho ľudí sa od cirkvi odkloní? Alebo si myslíte, že radikalizmus cirkvi bude priťahujúci, aj keď mnohí ideál nemusia dosiahnuť?

Cirkev by stratila identitu, ak by sa od svojho radikalizmu odklonila. Radikalizmus cirkvi je postavený na posolstve Evanjelia, na slovách Ježiša Krista. Možnosť odlúčenia pre tento postoj si neželáme, ale je otvorená v každej dobe. Ak by sa cirkev odklonila od evanjeliového radikalizmu, stratila by svoju identitu. Aj keď niekto nedokáže žiť podľa ideálu, neznamená to, že zásady sú nesprávne, že sa neoplatí podľa nich žiť, o ne sa snažiť.

Bude synoda stretom v cirkvi medzi konzervatívnymi a liberálnymi biskupmi?

Zvonku to tak môže vyzerať. Ja to však nevidím ako stret medzi konzervatívnymi a liberálnymi biskupmi. Všetci biskupi, aj keby v niečom zastávali rozdielne stanoviská, nebudú mať rozdielne postoje v princípoch, v základe posolstva. Môžu sa rozchádzať v realizácii.

Sú liberálni a konzervatívni biskupi?

Bohatstvo každého života je tak veľké, že aj vo vzťahu k Bohu môžu byť rozdielne názory na niektoré spôsoby. To môže vytvárať dojem, že sme niektorí liberálni a iní konzervatívni. Je však dôležité vidieť, v čom sme všetci zajedno. To je dôležité, že všetci biskupi sú v základe, zajedno.

Vy ste už boli na viacerých synodách.

Táto bude moja štvrtá účasť na synode.

Ako vyzerá rokovanie na synode?

Rokovanie je postavené na pomerne dlhej prípravnej fáze, ktorá sa robí niekoľko mesiacov dopredu. Príprava spočíva v odpovediach biskupských konferencií na otázky, ktoré pripravil sekretariát synody. Rokovanie synody začne zosumarizovaním prípravnej fázy. Po nej nasledujú príspevky biskupov, ktoré trvajú štyri minúty. Po tejto časti nasleduje príprava návrhov výsledkov. Každý z návrhov sa na konci synody odhlasuje. Po hlasovaní sú výsledky odovzdané Svätému Otcovi.

Pripravujete sa vystúpiť na synode?

Predstavím v mojom vystúpení krátky výber tých skutočností, ktoré považujeme na Slovensku za dôležité.

Pripravil: Radovan Pavlík[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023