Príhovor Svätého Otca na stretnutí so zástupcami Palestíny

TK KBS, RV aj; ml | 25. 05. 2014 12:00Betlehem 25. mája (RV) Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca na stretnutí so štátnymi predstaviteľmi Palestíny dňa 25. mája 2014, v rámci druhého dňa apoštolskej cesty do Svätej zeme.

Pán prezident, drahí priatelia,

ďakujem pánovi prezidentovi Mahmúdovi Abbásovi za jeho privítanie a srdečne pozdravujem predstaviteľov vlády a celý palestínsky ľud. Som vďačný Pánovi za to, že som tu dnes s vami na mieste, kde sa narodil Ježiš, Knieža pokoja, a ďakujem vám za vaše vrúcne prijatie.

Blízky východ už desiatky rokov prežíva dramatické následky predlžovania sa konfliktu, ktorý spôsobil toľko ťažko zahojiteľných rán a aj keď našťastie nezúri násilie, neistota situácie a nepochopenie medzi zainteresovanými stranami spôsobujú nedostatok bezpečia, popieranie práv, izoláciu a hromadné vysťahovanie sa celých spoločenstiev, rozdelenia, nedostatok a utrpenie každého druhu.

Aby som prejavil svoju blízkosť tým, ktorí najviac trpia následkami tohto konfliktu, chcel by som z hĺbky srdca povedať, že je načase skoncovať s touto situáciou, ktorá sa stáva vždy viac neprijateľnou, a to pre dobro všetkých. Nech sa teda zdvojnásobia úsilia a iniciatívy zamerané na vytvorenie podmienok stabilného mieru, založeného na spravodlivosti, uznaní práv všetkých a na vzájomnej bezpečnosti. Je načase, aby všetci našli v sebe odvahu k veľkorysosti a tvorivosti v službe dobru, odvahu k pokoju, ktorý sa zakladá na všestrannom uznaní práva dvoch štátov jestvovať a tešiť sa mieru a istote v rámci medzinárodne uznávaných hraníc.

Úprimne dúfam, že za týmto účelom sa zo strany všetkých vylúčia iniciatívy a činy, ktoré protirečia prejavenej vôli dospieť k ozajstnej dohode a neustane sa v rozhodnom a dôslednom dosahovaní mieru. Pokoj so sebou prináša nespočetné dobrodenia pre ľud tejto oblasti a pre celý svet. Je teda potrebné rozhodne vykročiť smerom k nemu, aj keď sa každý kvôli tomu niečoho zriekane.

Želám palestínskemu a izraelskému národu a príslušným autoritám, aby podnikli tento šťastný exodus smerom k pokoju s tou odvahou a odhodlanosťou, aké si vyžaduje každý exodus. Pokoj v bezpečí a vzájomná dôvera sa stanú stabilným referenčným rámcom, ako sa postaviť k ďalším problémom a vyriešiť ich, a ponúknuť tak príležitosť pre vyrovnaný rozvoj, ktorý by sa mohol stať vzorom pre iné oblasti krízy.

Rád spomeniem aktívnu kresťanskú komunitu, ktorá ponúka svoj významný prínos pre všeobecné dobro spoločnosti a má účasť na radostiach a utrpeniach celého ľudu. Kresťania sú odhodlaní pokračovať v plnení tejto svojej úlohy ako plnoprávni občania, spolu s ostatnými spoluobčanmi, ktorých považujú za bratov.

Pán prezident, ste známy ako muž pokoja a tvorca pokoja. Nedávne stretnutie s Vami vo Vatikáne, a moja dnešná prítomnosť v Palestíne potvrdzujú dobré vzťahy jestvujúce medzi Svätou stolicou a Štátom Palestína, ktorým prajem, aby mohli ďalej narastať pre dobro všetkých. V tomto ohľade vyjadrujem svoje uznanie snahe vypracovať Dohodu medzi zainteresovanými stranami, týkajúcu sa rozličných aspektov života katolíckej komunity v krajine, s osobitnou pozornosťou venovanou náboženskej slobode. Rešpektovanie tohto základného ľudského práva je v skutočnosti jednou z neodškriepiteľných požiadaviek mieru, bratstva a súladu; hovorí svetu, že je náležité a možné nachádzať dobrú zhodu medzi odlišnými kultúrami a náboženstvami; svedčí o tom, že veci, ktoré máme spoločné, sú také početné a dôležité, že je možné nájsť cestu pokojného, usporiadaného a mierového spolužitia, v prijímaní rozdielností a v radosti z toho, že sme bratia, pretože sme deti jediného Boha.

Pán prezident, drahí priatelia zídení tu v Betleheme, nech vás všemohúci Boh žehná, nech vás chráni a udelí vám múdrosť a silu, potrebné k napredovaniu na odvážnej ceste pokoja, aby sa tak meče premenili na pluhy a aby táto Zem mohla opäť prekvitať v blahobyte a svornosti. Salam!

Preložila: sr. Agnes Jenčíková CJ[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023