V Trnavskej arcidiecéze čítajú kňazi list apoštolského administrátora

TK KBS, jo, dk; ml | 17. 02. 2013 07:30Trnava 17. februára (TK KBS) - V Trnavskej arcidiecéze dnes čítajú kňazi v kostoloch pastiersky list apoštolského administrátora "sede vacante" Mons. Jána Oroscha na prvú pôstnu nedeľu 2013. List prinášame v plnom znení.

Drahí bratia a sestry!

Podobne ako v každom období, aj v súčasnosti sa hľadajú cesty, ktoré by viedli k obnove života Cirkvi, aby s novým zápalom prinášala všetkým ľuďom Krista, ktorého Druhý vatikánsky koncil nazval Svetlom národov. S týmto úmyslom bol na Slovensku vypracovaný podrobný Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na obdobie 2007-2013. Uskutočňujú sa mnohé stretnutia, konferencie a semináre. Paralelne bežiace vyhlásené roky, Rok viery ohlásený Svätým Otcom Benediktom XVI. a Rok sv. Cyrila a Metoda z príležitosti jubilea ich príchodu na Veľkú Moravu, sú sprevádzané rozmanitými duchovnými aktivitami na úrovni farností, diecézy i celej Cirkvi. Všetkým touto cestou ďakujem za každú iniciatívu, s ktorou sa zapájate do budovania spoločenstva našej arcidiecézy

Zároveň chcem upozorniť na jedno nebezpečenstvo, do ktorého môžeme upadnúť pri našich aktivitách. Máme pokušenie organizovať množstvo podujatí, aby sme vytvorili akúsi protiváhu lákavým ponukám súčasného sveta, ktorý dáva na prvé miesto konzum a úspech. Hrozí nám, že budeme riešiť duchovné problémy iba svojimi ľudskými silami.

Na začiatku Pôstneho obdobia pripomínam jeden najvlastnejší prostriedok na obnovu duchovného života - modlitbu spojenú s pôstom. Na Popolcovú stredu Božie slovo zdôraznilo tri prvky života kresťanov a to modlitbu, pôst a almužnu (porov. Mt 6, 1-18). Pán Ježiš pred začiatkom svojho verejného účinkovania odchádza najskôr na púšť, aby sa stíšil v modlitbe a duchovne posilnil pôstom. V tichu púšte začína jeho postupný plán ohlasovania evanjelia (porov. Mt 4, 1-2).

Povzbudený týmito slovami evanjelia chcem pozvať všetkých veriacich našej arcidiecézy, Bohu zasvätených i veriacich laikov, aby sme spoločne prosili za obnovu viery a za jednotu Cirkvi.

Obnova viery sa začína vždy v srdci človeka. Od zmeny srdca každého z nás závisí aj obnova celého spoločenstva Cirkvi. Pôstny čas je osobitným časom obrátenia srdca k Bohu, čiže úprimným pokáním v duchu výzvy: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15) Nóta s pastoračnými usmerneniami na Rok viery uvádza, aby sme v tomto čase „prosili Boha o odpustenie a to najmä za hriechy proti viere... a aby sme s väčšou vierou a častejšie pristupovali k sviatosti pokánia“. (Nóta Kongregácie pre náuku viery, str. 17)

Jednota v spoločenstve Cirkvi je potrebná pre jej rast. Evanjelium nám pripomína: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti.“ (Lk 11, 17) Pritom pod jednotou nechápeme uniformitu. To neznamená mať vo všetkom rovnaký názor, ale skôr pestrosť, živosť a uplatnenie svojich darov pre spoločné dobro.

Jednota znamená prijať to, čo je podstatné pre budovanie spoločenstva Cirkvi a v podstatných veciach sa podriadiť autorite. Zárukou jednoty Cirkvi je pre nás autorita Svätého Otca, nástupcu apoštola Petra a Kristovho námestníka. V tomto Roku sv. Cyrila a Metoda si častejšie pripomínajme modlitbu, ktorú sa modlil sv. Cyril pred svojou smrťou so slzami v očiach: „...zveľaď svoju Cirkev množstvom a všetkých spoj do jednoty, urob z nich znamenitý ľud, zjednotený v pravej viere a správnom vyznávaní...“ (Život Konštantína, 18)

Drahí bratia a sestry!

Zjednoťme sa v našom spoločnom úmysle za svätú Cirkev. Podobne ako učeníci vo večeradle, ktorí jednomyseľne a v modlitbách očakávali zoslanie Ducha Svätého vo Večeradle (porov. Sk 1, 14). Nech nám tento pôstny čas pomáha rozvíjať v sebe ducha žičenia namiesto závisti, ducha lásky namiesto hnevu, ducha obety namiesto pohodlnosti, ducha jednoty namiesto rozdelenia.

Obetujme na tento náš spoločný úmysel počas pôstneho obdobia sväté omše, pobožnosti krížovej cesty, pravidelné štvrtkové a prvopiatkové adorácie, modlitbu posvätného ruženca. Konajme skutky kajúcnosti - pôst v niektorý deň, zrieknutie sa alkoholu, cigariet a iných lákadiel. Modlitba a pôst majú vždy smerovať ku skutkom lásky pre našich blížnych. Zvlášť zdôrazňujem návštevu chorého, pomoc pri jeho opatrovaní alebo iné konkrétne skutky lásky voči tým, ktorí potrebujú našu pomoc. Prehlbujme si tiež svoju vieru čítaním Svätého písma, Katechizmu Katolíckej cirkvi a dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu, obzvlášť vo svojich rodinách v nedeľu, ktorá je Dňom Pána.

O modlitbu spojenú s obetovaním svojho utrpenia na spomenutý úmysel prosím osobitne našich chorých a trpiacich bratov a sestry. Okrem farských spoločenstiev pozývam k spoločnej modlitbe a pôstu rehoľné komunity, cirkevné hnutia a modlitbové spoločenstvá.

Všetkým Vám, drahí bratia a sestry, ďakujem za prijatie tejto mojej prosby a vyprosujem Vám počas celého Pôstneho obdobia hojnosť Božích milostí a zápal pri budovaní spoločného dobra.

K tomu na príhovor Trnavskej Panny Márie a našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda udeľujem všetkým svoje apoštolské požehnanie.

Váš biskup + Ján Orosch

TK KBS list poskytol Dušan Kolenčík[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022