Prológ svätogorazdovskej žatvy v Roku kresťanskej kultúrnej bude v Trebišove

TK KBS, mh; dj | 21. 05. 2010 09:40Tak, ako už po niekoľko rokov, aj tohto roku svätogorazdovskú žatvu na Slovensku otvorí Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb v Trebišove. Dramaturgiu už XVI. ročníka (21. a 23. mája), s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, tvoria odborné, umelecko-prezentačné, duchovné a spoločenské podujatia. Uskutoční sa v priestoroch Regionálneho osvetového strediska (ROS) Trebišov, Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa, v chrámoch a modlitebniach cirkevných spoločenstiev mesta Trebišov i mesta Sečovce. Festival sakrálnych skladieb v Trebišove je súčasťou XXI. svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015, nad ktorými záštitu prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Tvorí tiež súčasť Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku, ktorý je aj svätogorazdovským rokom, pretože jedným z rozhodujúcich dôvodov vyhlásenia roka 2010 za Rok kresťanskej kultúry na Slovensku sú aj jubileá viažuce sa k osobnosti prvého po mene známeho polyhistora a svätca slovenského pôvodu Gorazda. Ide o 1125. výročie jeho pravdepodobného ustanovenia za arcibiskupa metropolitu a za rektora vysokoškolského veľkomoravského učilišťa po zosnulom Metodovi a 20. výročie zrodu novodobej svätogorazdovskej tradície Slovákov. Jej poslaním je skúmanie a približovanie reálií o živote, osobnosti a mnohodimenzionálnom diele svätého Gorazda, rovnako aj pestovanie jeho kultu a úcty k nemu.

Festival (v piatok 21. mája o 9.30 h) slávnostne otvorí vernisáž a ocenenie najlepších prác XIV. ročníka okresnej výtvarnej súťaže žiakov ZŠ Sväté Trojhviezdie – Cyril, Gorazd, Metod. Uskutoční sa vo výstavných priestoroch Cirkevného gymnázia svätého Jána Krstiteľa v Trebišove. V jeho aule bude pokračovať seminárom pre stredoškolskú mládež na tému: Rok kresťanskej kultúry a svätogorazdovský rok 2010 na Slovensku, pod lektorskou gesciou kurátora pre kresťanské tradície NOC PaedDr. Miroslava Holečku, predsedu Spoločnosti svätého Gorazda. O 15. 00 h sa účastníci festivalu presunú do Galérie ROS Trebišov na vernisáž výstavy – Sakrálna výtvarná tvorba Vladimíra Semana z Novosadu.

Po druhýkrát, druhým hostiteľským mestom festivalu budú Sečovce. V tunajšom rímskokatolíckom Kostole Nanebovzatia Panny Márie bude podujatie pokračovať (od 17.30 h) edukačno-umeleckým programom a sv. omšou. Odborný výklad o osobnosti a diele sv. Gorazda, bude mať M. Holečko, autor projektu GEFSS. V umeleckej časti sa predstavia Komorný súbor Credo pri ZUŠ Sečovce, Rímskokatolícky mládežnícky zbor Vivat Jesu zo Sečoviec matičiari z Trebišova s programom Proglas – oslava písma a slova. Epilógom prvého dňa festivalu a zároveň dominantou duchovnej časť XVI. festivalu bude slávnostná svätá omša v tomto kostole s hlavným celebrantom Mons. Stanislavom Stolárikom, pomocným biskupom Košickej arcidiecézy Nábožensko-duchovná časť podujatia bude pokračovať v nedeľu slávnostnými bohoslužbami v sakrálnych objektoch jednotlivých cirkví oboch miest.

V nosnej umelecko-prezentačnej časti ekumenického festivalu (23. mája v nedeľu) sa predstaví 5 telies sakrálnej umeleckej tvorby a interpretácie. Organizátori situovali vyvrcholenie festivalu – nesúťažnú prehliadku do kultového objektu, t.r. do Rímskokatolíckeho kostola Návštevy Panny Márie. Cirkevné zbory budú prezentovať sakrálne spevácke umenie štyroch kresťanských konfesií. Rímskokatolícku a gréckokatolícku trebišovské telesá – Rímskokatolícky zbor Magnificat pod umeleckým vedením F. Ďuristovej, Gréckokatolícky zbor sv. archanjela Michala povedie I. Bulinská, DiS. Art, ktorá bude držať dirigentskú taktovku aj necirkevného zoskupenia – Miešaného speváckeho zboru Corale Collegium pri ZUŠ Trebišov. Umeleckým vedúcim Speváckeho zboru apoštolskej cirkví Debora z Košíc je Ing. J. Hrubovčák, a Pravoslávneho komorného chóru zo Svidníka Mgr. N. Sičáková. Oživením i obohatením festivalu budú určite mariánske a ľudové piesne recitálu Moniky Kandráčovej, ktorým otvorí hudobno-spevácku časť festivalu.

Organizátormi festivalu sú Regionálne osvetové stredisko, Mesto Trebišov a jeho cirkevné spoločenstvá, Národné osvetové centrum, Spoločnosť svätého Gorazda, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru a Spolok sv. Cyrila a Metoda. Nosným cieľom festivalu ostáva iniciovať umeleckú tvorbu zborových a iných telies, predmetom činnosti ktorých je sakrálne umenie, vytvárať platformu pre odborné usmerňovanie, tvorivú konfrontáciu a umelecký rast týchto telies na Slovensku, samozrejme s akcentom na interpretáciu sakrálnych skladieb. Trebišovský festival svojou doterajšou umeleckou úrovňou vyzdvihol význam posvätného spevu ako vieroučne, nábožensky a umelecky osobitného fenoménu v rozvoji sakrálna. Potvrdil osobitné miesto posvätného spevu v rozvoji svätogorazdovskej tradície a obohatil živú sakrálnu kultúru a umenie na Slovensku. Dôležitým opäť zámerom, ktorý sledujú organizátori podujatia je šírenie ekumenizmu medzi cirkevnými umeleckými telesami rôznych konfesií i medzi samotnými cirkevnými a náboženskými spoločenstvami tejto metropoly južného Zemplína i jej okolia bohato posiateho konfesiami i ich umeleckými sakrálnymi zoskupeniami.

TK KBS informoval Miroslav Holečko[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023