Dekrét o udelení odpustkov v súvislosti so Svetovým stretnutím rodín v Mexiko City

TK KBS; dj | 16. 01. 2009 12:07Apoštolská penitenciária

Mexiko city

Dekrét

ktorým sa udeľujú úplné odpustky veriacim, ktorí sa pri príležitosti Šiesteho svetového stretnutia rodín pridajú k púti do Mexiko City, alebo sa pomodlia v rodine na rovnaké duchovné úmysly.

Keďže rodina je ustanovená samotným Bohom, Tvorcom života v prirodzenom poriadku a zároveň Darcom nadprirodzených darov, a keďže sama má bez prestania až do konca čias zohrávať hlavnú úlohu pri výchove nových generácií ohľadne prirodzených i nadprirodzených dobier, a tým podporovať a napomáhať formovanie osobností v súlade s takými hodnotami, aby boli schopné stvárňovať svoj život podľa Kristovho príkladu, majú Cirkev a štát vo vzájomnej spolupráci so školami, farnosťami a rôznymi cirkevnými skupinami ponúknuť svoj príspevok, aby sa dosiahli tieto ciele.

Musíme, žiaľ, konštatovať, že v súčasnosti sa možno viac ako v minulosti žije život, ktorý sa v praxi líši od toho, čo hovorí teória, a práve preto je žiaduce, aby Šieste svetové stretnutie rodín v dňoch 13. – 18. januára v Mexiko City povzbudilo kresťanské rodiny k tomu, aby budúcim generáciám posvätne odovzdávali správne princípy svedomia a vychovávali ich s pomocou Božej milosti. Na spomínanom stretnutí sa preto bude uvažovať o rodine zo stránky doktrinálnej i zo stránky apoštolskej činnosti, zvlášť však o tom, ako rodina ohlasuje, šíri a stará sa o zdokonaľovanie ľudských a kresťanských dobier a hodnôt.

Preto Najvyšší veľkňaz Benedikt XVI. v súlade s úmyslom a pastierskou horlivosťou jeho predchodcov, osobitne Leva XIII. a Benedikta XV., ktorí podporovali nábožnú úctu k Svätej Nazaretskej Rodine, vyjadril svoje želanie, aby v tomto vianočnom čase veriaci viac meditovali o tajomstve Svätej Rodiny. Podľa cesty nastúpenej Jánom Pavlom II., v blahej pamäti, ktorý rozhodol o tom, že svetové stretnutie rodín sa bude konať každé tri roky, si pápež vrúcne želá byť, hoci nie fyzicky, no celým srdcom prítomný na tomto stretnutí v Mexiko City, a to prostredníctvom svojho vyslanca, ctihodného kardinála Tarcisio Bertoneho SDB, štátneho sekretára, ktorý bude reprezentovať jeho osobu, ako aj prostredníctvom televíznych a rozhlasových prenosov, a najmä udelením daru úplných odpustkov, ako je deklarované nasledovne:

Svätý Otec udeľuje veriacim úplné odpustky, ktoré môžu získať za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), ak sú bez akejkoľvek náklonnosti na hriech, v dňoch, keď sa nábožne zúčastnia na Šiestom svetovom stretnutí rodín.

Za rovnakých podmienok sa udeľujú úplné odpustky opravdivo sa kajajúcim veriacim, ktorí sa nemôžu zúčastniť na tejto udalosti, ak sa spojení v duchu a modlitbe s veriacimi v Mexiko City pomodlia modlitbu Otče náš a Verím a ďalšie pobožnosti obracajúc sa k Božiemu milosrdenstvu v modlitbe na vyššie spomenuté úmysly, osobitne vo chvíľach, keď budú slová a posolstvo Svätého Otca prenášané televíziou a rozhlasom.

Tento dekrét platí pri tejto príležitosti, bez ohľadu na akékoľvek iné odlišné nariadenie.

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, 28. decembra 2008, na sviatok Svätej Rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa.

J. Em. kardinál James Francis Stafford,

najvyšší penitenciár

Gianfranco Girotti OFMConv.,

titulárny biskup metenský, regent[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022