Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána v Lurdoch

TK KBS, RV dj; pz | 15. 09. 2008 08:58Francúzsko (14. septembra, RV) – Svätý Otec sa v nedeľu 14. septembra po svätej omši v Lurdoch pomodlil spolu s veriacimi mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril:

„Drahí pútnici, drahí bratia a sestry,

modlitba Anjel Pána nám každý deň uprostred našich aktivít ponúka možnosť zamyslieť sa na okamih nad tajomstvom vtelenia Božieho Syna. Napoludnie, keď po prvých hodinách dňa začíname pociťovať únavu, obnovujeme svoju ochotu a štedrosť rozjímaním o Máriinom áno. Toto jasné a bezpodmienečné áno pramení v tajomstve Máriinej plnej a úplnej slobody, zbavenej každej náklonnosti k hriechu vďaka privilégiu jej nepoškvrneného počatia.

Toto privilégium udelené Márii, ktoré ju odlišuje od zvyčajného stavu nás všetkých, nás od nej nevzďaľuje, ale, naopak, približuje nás k nej. Kým hriech rozdeľuje a vzďaľuje jedných od druhých, Máriina čistota ju robí nekonečne blízkou našim srdciam, pozornou voči každému z nás a túžiacou po našom skutočnom dobre. Môžete to vidieť tu v Lurdoch, ako aj na všetkých mariánskych pútnických miestach, kde prichádzajú nesmierne zástupy k Máriiným nohám, aby jej zverili to najintímnejšie, čo každému osobitne leží na srdci. To, čo sa mnohí pre rozpaky alebo z hanby neodvážia zveriť ani svojim najbližším, to zverujú tej, ktorá je celá čistá, zverujú sa jej Nepoškvrnenému Srdcu - jednoducho, bez zábran a v pravde. Práve pre Máriinu čistotu sa jej človek neváha ukázať vo svojej slabosti, nebojí sa položiť jej otázky, predložiť svoje pochybnosti a sformulovať svoje nádeje a najtajnejšie túžby. Materinská láska Panny Márie odzbrojuje každú formu pýchy, robí človeka schopným vidieť sa takým, akým je, a inšpiruje ho k túžbe obrátiť sa a vzdať Bohu slávu.

Mária nám tak ukazuje správny spôsob, ako prichádzať k Pánovi. Učí nás, ako sa k nemu priblížiť v pravde a jednoduchosti. Vďaka nej objavujeme, že kresťanská viera nie je ťarchou, ale je akoby krídlami, ktoré nám umožňujú letieť vyššie, aby sme mohli spočinúť v Pánovom náručí.

Život a viera veriaceho ľudu ukazujú, že privilégium nepoškvrneného počatia nie je iba osobnou milosťou pre Máriu samotnú, ale je určené všetkým. Je to milosť preukázaná celému Božiemu ľudu. V Márii môže Cirkev už teraz kontemplovať to, na čo je povolaná, čím sa má stať - každý veriaci v nej môže už teraz kontemplovať dokonalé naplnenie svojho osobného povolania. Kiež každý z nás ustavične vzdáva Pánovi vďaku za to, čo nám chcel zjaviť zo svojho plánu spásy práve cez tajomstvo Márie. Tajomstvo, do ktorého sme veľmi dojímavým spôsobom včlenení všetci, pretože samotný Ježiš, keď bol vyvýšený na kríži – ktorý si práve dnes pripomíname a oslavujeme –, nám zjavil, že jeho Matka je aj našou Matkou. Ako Máriini synovia a dcéry môžeme mať podiel na všetkých milostiach, ktoré jej boli udelené, a aj na nás, jej deti, sa rozlieva jedinečná dôstojnosť, ktorú jej dáva privilégium nepoškvrneného počatia.

Tu blízko jaskyne a vo zvláštnom spoločenstve so všetkými pútnikmi, prítomnými v mariánskych svätyniach, a so všetkými chorými na tele i na duchu, ktorí hľadajú útechu, dobrorečme Pánovi za Máriinu prítomnosť uprostred svojho ľudu a s vierou jej venujme túto našu modlitbu:

Svätá Mária, ty, ktorá si sa tu ukázala pred 150 rokmi mladej Bernadete, ty si skutočne ,prameň živej nádeje` (Dante, Raj XXXIII., 12). Ako zbožní pútnici pochádzajúci z rôznych kútov sveta prichádzame k prameňu tvojho Nepoškvrneného Srdca, aby sme opäť načerpali vieru, útechu, radosť, lásku, istotu a pokoj: ,Monstra te esse Matrem!` – Mária, ukáž, že si Matkou pre všetkých! A daruj nám Krista - nádej sveta! Amen.“[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023