Svätý Otec František prijal zrieknutie sa úradu vladyku Jána Babjaka

TK KBS, rp; pz | 25. 04. 2022 12:01Vatikán 25. apríla (TK KBS) Tlačové stredisko Svätej stolice dnes napoludnie zverejnilo, že Svätý Otec František prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia Prešovskej archieparchie predložené arcibiskupom Jánom Babjakom SJ a zároveň menoval vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu za apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej archieparchie. Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska o tom informovala Apoštolská nunciatúra na Slovensku.----------Vladyka Ján Babjak poskytol pre TK KBS nasledovné vyhlásenie:„Milí spolubratia v biskupskej, kňazskej, rehoľnej a diakonskej službe, drahí veriaci Gréckokatolíckej cirkvi, bratia a sestry!Po mnohých rokoch neúnavnej služby pre našu Gréckokatolícku cirkev sui iuris na Slovensku v službe jej prvého arcibiskupa metropolitu, po modlitbách a duchovnom rozlišovaní som 24. februára tohto roku požiadal Svätého Otca Františka o uvoľnenie z pastoračnej starostlivosti o Prešovskú archieparchiu a celú Gréckokatolícku metropolitnú cirkev sui iuris na Slovensku, ešte pred dovŕšením kánonického veku.Odchádzam kvôli pokoju a pre dobro Cirkvi, biskupov, kňazov a veriacich.Ďakujem Pánu Bohu za všetky jeho dary a milosti, ktorými ma napĺňal a posilňoval počas kňazskej, rehoľnej a biskupskej služby pre našu Gréckokatolícku cirkev. Ďakujem za všetky krásne diela, ktoré Boh počas týchto rokov mojej horlivej služby doprial Božiemu ľudu v našej cirkvi.Ďakujem za obetavú službu kňazom a veriacim za aktívny kresťanský život a spoluúčasť na živote našej cirkvi.Ak som počas mojej aktívnej služby nebol voči niekomu dostatočne vnímavý a nenaplnil jeho očakávania, je mi to ľúto a prosím o odpustenie. Pracoval som v zápale a nikdy mi nešlo o nič iné, iba o dobro našej Gréckokatolíckej cirkvi. Aj ja odpúšťam každému.Naďalej budem spojený v modlitbách s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, diakonmi i veriacimi Prešovskej archieparchie, ktorá zostáva hlboko zakotvená v mojom srdci. Tiež zostávam spojený s celou Gréckokatolíckou metropolitnou cirkvou sui iuris na Slovensku, ktorej žičím aj naďalej rast, rozkvet, hojné Božie požehnanie a ochranu Presvätej Bohorodičky.Vám všetkým ďakujem za modlitby.Christos voskrese!“----------Vladyka Peter Rusnák v reakcii pre TK KBS povedal:„V úcte k Svätému Otcovi som prijal toto rozhodnutie a úlohu, ktorou ma poveril. Veriacich prosím o modlitby, aby som službu administrátora dokázal vykonávať.“----------Životopis vladyku Jána Babjaka SJVladyka Ján Babjak sa narodil 28. októbra 1953 v Hažíne nad Cirochou pri Humennom.Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Humennom a teologické štúdiá na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave v rokoch 1973 – 1978.Kňazskú vysviacku prijal 11. júna 1978 v Prešove z rúk križevackého biskupa ThDr. Joachima Segediho.V rokoch 1978 – 1983 pôsobil ako kaplán v Prešove. 18. júna 1987 tajne vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Prvé sľuby zložil 18. júna 1989. Farnosť Ľubicu spravoval v rokoch 1983 – 1989. Prefektom a špirituálom v kňazskom seminári CMBF v Bratislave bol v rokoch 1989 – 1990. V rokoch 1990 – 1991 bol kaplánom Farnosti Povýšenia svätého Kríža v Bratislave.Licenciátne štúdiá absolvoval na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme v rokoch 1991 – 1993. V rokoch  1995 – 1996 – pôsobil vo Vatikánskom rozhlase.V roku 1996 obhájil doktorskú prácu s názvom P. Michal Lacko SJ – formátor a informátor gréckokatolíkov na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, ktorá vyšla knižne v jezuitskej edícií Dialógy v roku 1997.V rokoch 1997 – 2002 bol riaditeľom Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach. Súčasne pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, kde prednášal východnú spiritualitu.Vladyka Ján vyvíjal bohatú publikačnú činnosť – venoval sa literatúre faktu. Významnou je 8-dielna publikácia Zostali verní, ktorú v novom rozšírenom vydaní vydal v dvoch zväzkoch v rokoch 2011 a 2016.V roku 1998 vydal knihu Rehole a kongregácie na Slovensku vo vydavateľstve Dobra kniha Trnava.Biskupská službaMons. Ján Babjak SJ bol za prešovského eparchiálneho biskupa vymenovaný 11. decembra 2002. Konsekrovaný bol 6. januára 2003 pápežom Jánom Pavlom II. v Bazilike sv. Petra v Ríme. Intronizácia sa uskutočnila 18. januára 2003 v Prešove. Za svoje biskupské heslo si vybral slová sv. apoštola Pavla: „Vy ste chrám živého Boha“ (2 Kor 6, 16).V rámci Konferencie biskupov Slovenska bol 19 rokov predsedom Environmentálnej subkomisie. V rokoch 2003 – 2009 bol z biskupov zodpovedný aj za Rádio Lumen.Zriadil štyri pastoračné a formačné centrá dve pre mládež a po jednom pre rodiny a Rómov, ktoré aktívne pôsobia. Pre pastoráciu Rómov vladyka Ján vyčlenil sedem kňazov, ktorí na tomto poli aktívne pôsobia.Vladyka Ján Babjak SJ sa pričinil o úplnú rekonštrukciu biskupského paláca, kde boli vymenené všetky okná, dvere a podlahy a zvlášť usporiadal a vynovil biskupskú kaplnku sv. Jozefa. Počas jeho pôsobenia bola obnovená aj krypta pod katedrálou.Služba arcibiskupa a metropolitu30. januára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris so sídlom v Prešove a za prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu vymenoval dovtedajšieho prešovského eparchiálneho biskupa Jána Babjaka SJ. Slávnostná intronizácia sa uskutočnila 17. februára 2008 v Prešove. Dňa 29. júna 2008 prijal v Bazilike sv. Petra v Ríme z rúk Svätého Otca Benedikta XVI. pálium.Arcibiskup Ján Babjak SJ počas svojej biskupskej služby mimoriadne aktívne zveľaďoval najmä dve mariánske pútnické miesta Prešovskej archieparchie – Ľutinu a Litmanovú. Zvykol ich aj nazývať „pravou a ľavou komorou svojho srdca.“ Obidve pútnické miesta sú putom duchovného príbuzenstva spojené s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme.Pričinil sa aj o afiliáciu chrámu Povýšenia sv. Kríža na Bukovej hôrke s Bazilikou sv. Petra v Ríme.Veľkú starostlivosť venoval vladyka Ján aj Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá počas jeho pôsobenia prešla komplexnou rekonštrukciou vnútorných priestorov a stala sa tak modernou teologickou fakultou 21. storočia. 28. októbra 2014 bola fakulta na vladykovu žiadosť a za splnenia prísnych kritérií zaradená do zväzku cirkevných fakúlt akreditovaných Kongregáciou pre katolícku výchovu (semináre a študijné inštitúty).Vladyka Ján Babjak SJ počas svojej viac ako 19 ročnej biskupskej služby vysvätil 176 novokňazov, zároveň počas jeho pôsobenia bolo v Prešovskej archieparchii postavených 35 nových chrámov, 53 farských budov a 9 kaplánskych bytov.25. apríla 2022 pápež František prijal jeho žiadosť o uvoľnenie z pastoračného vedenia Prešovskej archieparchie a z úradu metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku.---------Životopis vladyku Petra RusnákaVladyka Peter Rusnák sa narodil 6. septembra 1950 v Humennom.Je synom gréckokatolíckeho kňaza, ktorý bol počas komunistického režimu prenasledovaný a vyhostený s celou svojou rodinou do Čiech. Následne bolo dovolené rodine vrátiť sa na Slovensko, avšak s podmienkou, že sa budú zdržiavať v Bratislave.V roku 1982 vstúpil ako 32-ročný do kňazského seminára v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 14. júna 1987 v Prešove.V rokoch 1987-1990 sa venoval pastorácii v rôznych farnostiach ako kaplán a potom ako farár.V roku 1990 sa stal spirituálom v gréckokatolíckom seminári v Prešove a aktívne spolupracoval na jeho obnovení.V rokoch 1995-1998 bol biskupským vikárom a kancelárom eparchiálnej kúrie v Prešove. V období rokov 1990-2003 vyučoval pastorálnu teológiu a homiletiku na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.V roku 1998 sa vrátil do aktívnej pastorácie a bol menovaný za farára v Bardejove.Od roku 2003 bol zodpovedný ako farár a dekan za diaspóru gréckokatolíckych veriacich v Bratislave.30. januára 2008 bol vymenovaný pápežom Benediktom XVI. za prvého bratislavského eparchu.16. februára 2008 prijal v Prešove biskupskú chirotóniu (vysviacku) z rúk J. Em. kardinála Jozefa Tomka, spolusvätiteľmi boli vladyka Ján Babjak SJ a vladyka Milan Chautur CSsR.9. marca 2008 bol v Bratislave slávnostne uvedený do služby bratislavského eparchiálneho biskupa.V Konferencii biskupov Slovenska je vladyka Peter Rusnák na čele Rady pre laické a apoštolské hnutia a taktiež je predsedom sociálnej subkomisie teologickej komisie.Audio (Martin Kramara):


[download mp3]
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022