Kňazi i ľud potrebujú cítiť blízkosť biskupa, vraví biskup Štefan Sečka

TK KBS, bse; pz | 17. 06. 2020 09:48Bratislava/Spišská Kapitula 16. júna (TK KBS) Spišská diecéza očakáva vzácna udalosť. Doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš, ktorého v marci pápež František vymenoval za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy, prijme biskupskú vysviacku v stredu 24. júna 2020 o 10:00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. O dôvodoch potreby nového biskupa hovoríme so spišským biskupom Mons. Štefanom Sečkom, ktorý bude jeho prvým svätiteľom.

- Prečo diecéza potrebuje ďalšieho biskupa?

"V prvom rade ide o pomoc pri pastoračnej starostlivosti o veriacich celej diecézy a o kňazov. Na území Spišskej diecézy žije približne 600 tisíc obyvateľov, z ktorých je približne 450 tisíc rímskokatolíkov. Diecéza má celkovo 179 farností. Dnes je osobitne dôležitá blízkosť pastiera pri svojich veriacich."

- Znamená to, že to vnímate tak, že je potrebné byť viac s ľuďmi ...

"Narastá požiadavka načúvať hlasu veriacich, zveľaďovať ich duchovný život, byť im viac osobne nablízku. V dnešnej dobe, keď mnohí mladí sú ohrození nesprávnou náukou a nakazení nedôverou voči Cirkvi, je potrebné, aby im zaznel jasný hlas biskupa, čo uskutočňujem predovšetkým vizitáciami farností, pri vysluhovaní sviatosti birmovania po celej diecéze a účasťou na mnohých duchovných podujatiach zameraných na mládež."

- Diecéza je tiež osobitne spojená s pastoráciou Rómov...

"Na území diecézy máme početné komunity Rómov, ktorým sa usilujeme patrične venovať. Je vytvorená skupina kňazov, ktorí sa špeciálne venujú pastorácii Rómov a s odstupom času zaznamenávame veľmi dobré výsledky ich pôsobenia. Uvedomujem si však, že aj kňazi, zvlášť tí v špeciálnej pastorácii, potrebujú cítiť blízkosť biskupa, preto sa snažíme s nimi často stretávať. Tieto svoje aktivity chceme nielen naďalej zachovať, ale ich aj rozšíriť. Z toho dôvodu som požiadal o pomocníka v biskupskej službe, aby som s jeho pomocou mohol lepšie slúžiť Božiemu ľudu mojej diecézy."

- Čo starostlivosť o kňazov a veriaci ľud?

"Z Božej dobroty mám aktuálne v diecéze 354 diecéznych kňazov. Aj oni potrebujú otcovskú starostlivosť biskupa. Aj kvôli lepšej starostlivosti o diecézny klérus potrebujem pomoc v osobe pomocného biskupa."

- V akých ďalších oblastiach vidíte potenciál jeho pomoci?

"Určite je to cirkevné školstvo a katechizácia a diecézna charita."

- Môžeme to rozmeniť na drobné ...

"Na území Spišskej diecézy je v súčasnosti 76 cirkevných škôl a cirkevných školských zariadení. Pri rastúcej sekularizácii vzrastá dôležitosť cirkevných škôl, lebo ponúkajú možnosť formácie detí a mládeže v duchu náuky Katolíckej cirkvi. Systematickú katolícku formáciu však potrebujú aj samotní učitelia a zamestnanci cirkevných škôl. Zvýšenú pozornosť potrebujem venovať aj štátnym školám, kde väčšina veriacich mojej diecézy posiela svoje deti, keďže aj na štátnych školách sa vyučuje náboženstvá výchova. Katechizácia a evanjelizácia v školskom prostredí je mimoriadne dôležitá, a preto ju chcem zveriť do rúk pomocného biskupa."

- Čo charita?

Osobitným spôsobom mi ako diecéznemu biskupovi leží na srdci pomoc starým, chorým, opusteným ľuďom ako aj ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v ťažkej v ťažkej sociálnej situácii. V mojej diecéze existuje diecézna charita, v ktorej pracuje 640 zamestnancov, a ďalších 700 dobrovoľníkov. Momentálne ich duchovná správa je v mojej zodpovednosti, avšak celková starostlivosť o dobro Božieho ľudu celej mojej diecézy mi neumožňuje vykonávať túto úlohu potrebným spôsobom. Z toho dôvodu som požiadal o osobu pomocného biskupa."

-

Mons. Ján Kuboš prijme biskupskú vysviacku vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou spišského biskupa Mons. Štefana Sečku, informovala Spišská diecéza. Spolusvätiteľmi budú apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020