Ekumenická bohoslužba slova sa v Košiciach uskutočnila už po 29-krát

TK KBS, jfa, mko, ml; pz | 24. 01. 2023 10:50Foto: Jaroslav Fabian

Košice 24. januára (TK KBS) Ekumenická bohoslužba slova sa v Košiciach uskutočnila už po dvadsiatydeviatykrát. V pondelok 23. januára sa zišli v Historickej radnici zástupcovia Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej, Československej cirkvi husitskej, Evanjelickej Cirkvi  a.v. , Gréckokatolíckej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Rímskokatolíckej cirkvi a zástupca Židovskej náboženskej obce.Bohoslužbu otvoril Spevácky zbor ACEV Chválospev v Košiciach a organista Viliam Gurbal. Hlavným celebrantom modlitieb bol  Dušan Havrila, moderátor ES v Košiciach.Myšlienka z Izaiáša 1,17 Robte dobro, domáhajte sa práva, nás vedie k tomu, aby konali pokánie a aby sme,  kde môžeme, všade konali dobro ako Kristoví učeníci. Dnes som sa modlil za svojich bratov, lebo po pandémii sme sa v našich bratských vzťahoch trocha vzdialili a uzavreli do tej svojej cirkvi, no aj dnešná príprava ukazuje, že je tu vôľa spolubratov opäť citlivo načúvať jeden druhému a modliť sa spolu“, zdôraznil na stretnutí dekan Teologickej fakulty Radoslav Lojan.Podľa predsedajúceho na bohoslužbe Dušana Havrilu by hľadanie dobra malo patriť k dôležitým úlohám každodenného života. „Záleží mi na tom, aby sme to dobro, ku ktorému nás aj tohoročná téma pozýva, vedeli čo najlepším spôsobom odprezentovať, nie len v tom profesnom rozmere, ale aj v tom rýdzo ľudskom rozmere, ktorý pridáva na hodnote nášho ekumenického spoločenstva.“Moderátor ES  v úvode privítal celé zhromaždenie, ES a hostí, rektora KU v Ružomberku doc. Jaroslava Demka a zástupcu MÚ Viliama Berbericha, ktorý zastupoval v komisii cirkvi pri VÚC v Košiciach .Nasledovalo uvedenie do témy modlitieb, ktorú pripravila Minnesotská rada cirkvi v USA inšpirované situáciou v časoch proroka Izaiáša, vtedajšej veľmoci Egypta a Asýrie. Izaiáš učil, že Boh od nás všetkých požaduje spravodlivosť a právo, a to vždy a vo všetkých oblastiach života. Útlak je škodlivý pre celé ľudstvo a bez spravodlivosti nemôže existovať nijaká jednota s Bohom. Tieto myšlienky sa niesli počas celej bohoslužby. Nasledovali modlitby chvál, vyznania.V homílii, ktorú predniesol o. Vladimír Šosták zaznievali posolstva proroka Izaiáša, ktorého  meno v preklade znamená ako  Jošua-Ježiš. Zdôraznil  že, posolstva sa veľmi ľahko dajú zneužiť ak sa vytrhnú z kontextu. Viac-krát v homília zaznela otázka : Čo je príčinou konania dobra? Ježiš je strom poznania dobra, spoznávať Pána, vrátiť sa sa späť k Božiemu slovu – k pokániu. Iba Boh je dobrý a spoznávať Pána nie je vojsť do vojny s dobrom a zlom. Nejedna cesta sa zdá pre človeka správna, ale Boh nás vyzýva k pokániu. Nie len z chleba človek žije, ale z každého slova.  Tieto slova a myšlienky zazneli v homílii  pri modlitbách . V závere kazateľ vyzdvihol: Biblický dobrý strom, vinič, kmeň, semeno ktorým je Ježiš a práve on  prináša dobré ovocie.  Boh túži konať cez nás.Pred záverečným Áronovským požehnaním hlavného celebranta ešte zaznela pieseň požehnania Speváckeho zboru ECAV v Košiciach , ktorý sprevádzal celú ekumenickú bohoslužbu.Kosice, ekumenicka, bohosluzbaKosice, ekumenicka, bohosluzbaTK KBS informovali Jaroslav Fabian a Marieta KoščíkováAktualizované
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023