Súťaž Gorazdovo výtvarné Námestovo pritiahne detí k našej histórii

TK KBS, emu; ml | 14. 01. 2020 08:45Námestovo 14. januára (TK KBS) Pritiahnuť k záujmu o naše národné kresťanské a kultúrne dejiny a históriu miest a obcí s ich významnými osobnosťami čo najviac detí a mládeže. Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého patriotizmu a národnej hrdosti. To je cieľom celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu Gorazdovo výtvarné Námestovo.

Jej XXV. ročník vyhlásili mesto Námestovo, Národné osvetové centrum, Bratislava, Spoločnosť Svätého Gorazda Bratislava v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom, Cirkevnou základnou školou sv. Gorazda v Námestove, Maticou slovenskou v Martine, Spolkom sv. Vojtecha v Trnave a Cyrilometodskou spoločnosťou. Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín, ktorých korene spadajú do obdobia života a pôsobenia nášho prvoučiteľa a svätca Gorazda, byzantských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda – apoštolov Slovanov, obdobia Veľkej Moravy s jej panovníkmi až po súčasnosť.

Gorazdovo výtvarné Námestovo je zároveň jedným z podujatí každoročných osláv, ktoré sa konajú v rámci Svätogorazdovských dní po celom Slovensku.

Prinášame propozície k celoslovenskej sútaži Gorazdovo výtvarné Námestovo

Súťažné obdobie pre tvorbu prác:
Termín súťaže: január– 15. máj 2020
Termín výstavy: 18. jún – 31. august 2020
Vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení: 18. júna 2020 o 11.00 hod. v Dome kultúry v Námestove
Vyhlásenie výsledkov súťaže bude spojené s umeleckým programom, tvorivými dielňami detí na tému SLOVENSKO – KRAJINA, KTORÚ MÁM RÁD, seminármi pre študentov a pedagógov.
Súťažné práce je potrebné zaslať do ústredného kola v termíne do 15.mája 2020 (vrátane) na adresu:
Dom kultúry v Námestove, Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo

Prihlásením do súťaže udeľuje autor Domu kultúry v Námestove bezodplatne nevýhradnú licenciu podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov na všetky druhy použitia výtvarného diela, a to bez časového, vecného a teritoriálneho obmedzenia.

Témy:
1. Osobnosti Veľkej Moravy - Gorazd, Cyril, Metod, Rastislav, Svätopluk, Pribina, Koceľ, Sedempočetníci - (plagát, pohľadnica, exlibris)
2. Ilustrácia rozprávok od slovenských autorov - (ľubovoľný prejav)
3. Využitie tradičnej výšivky v modernom odevnom dizajne - (ľubovoľný prejav)

Podmienky súťaže a kategórie:
a) Súťaže sa môže zúčastniť autor žijúci v Slovenskej republike vo veku od 6 do 19 rokov, ktorý je žiakom, respektíve študentom akéhokoľvek typu základnej alebo strednej školy, gymnázia, základnej umeleckej školy, výtvarného krúžku, prípadne je samostatne tvoriacim autorom.
b) Kategórie
1. deti vo veku 6 - 9 rokov
2. deti vo veku 10 - 12 rokov
3. deti vo veku 13 - 15 rokov
4. študenti stredných škôl 16 - 19 rokov

Výtvarný prejav:
Ľubovoľný - kresba, grafika, maľba, plastika, pastel, kombinované techniky
Formát - min. od A4 (návrh na plagát A3, A2)
Práce musia čitateľne obsahovať- meno, priezvisko a bydlisko autora, vek, škola, názov práce,
súťažná kategória
- meno pedagóga, ktorý žiaka odborne viedol, ak tomu tak bolo
Práce nemôžu byť poslané do iných súťaží. Práce nebudú vrátené školám. Ocenené práce zostávajú v archíve a budú využité na propagačné účely. Práce môžu byť vystavené aj v iných regiónoch Slovenska. Prevzaté reprodukcie budú vyradené zo súťaže.

Vyhlásenie výsledkov:
Výsledky súťaže budú zverejnené v tých médiách, ktoré prinesú propozície súťaže a zároveň budú písomne poslané autorom súťažných prác do 31. mája 2020

Vyhodnotenie a ocenenie súťaže:
a) Výtvarné práce posúdi odborná porota. Hodnotí sa obsahové a umelecké stvárnenie témy.
b) Odborná porota rozhodne o umiestnení autorov a udelení vecných cien. V každej kategórii
budú udelené vecné ceny a diplomy autorom ocenených prác. Hlavnú cenu (finančnú)
udeľuje primátor mesta Námestovo na návrh odbornej poroty.
c)Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odborná porota má právo navrhnúť
vyhlasovateľovi niektorú z cien neudeliť.

Kontaktná adresa: Dom kultúry v Námestove, Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo (043 55 222 47, office@dkno.sk).

TK KBS informovala Eva Mušáková

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020