Homília kardinála Parolina na liturgii sv. Jána Zlatoústeho v Klokočove

TK KBS, ml; kj | 16. 09. 2023 10:45Foto: Michal Lipiak

Klokočov 16. septembra (TK KBS) Prinášame plné znenie homílie štátneho sekretára Svätej stolice kardinála Pietra Parolina, ktorú predniesol dnes, v sobotu 16. septembra 2023, na božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v Klokočove.Klokočov, kardinál, Parolin, homília-Zastav sa a popočúvaj, blízky i ďaleký, znameniam Boha a divom preveľkým.Drahí bratia a sestry, s týmito slovami starobylej piesne z Klokočova na perách prichádzame ako pútnici, aby sme si uctili svätú ikonu Panny Márie  Klokočovskej, v historickom regióne Zemplín, na brehu Zemplínskej šíravy, ktorá je známa aj ako „východoslovenské more“. Do gréckokatolíckej svätyne v Klokočove ročne prichádzajú tisícky pútnikov, ktorí u Najsvätejšej Panny nachádzajú útechu a podporu do života.Aj my sme sa dnes zastavili, počúvame a uctievame si veľké zázraky Panny Márie z Klokočova, ktorá nám skrze svoj materinský pohľad dodáva nádej na našej životnej ceste. Veď Najsvätejšia Panna osvetľuje našu cestu ako znamenie útechy a istej nádeje (4. Prefácia Panny Márie).Srdečne pozdravujem J. E. Mons. Cyrila Vasiľa, košického eparchu, ako aj ďalších prítomných gréckokatolíckych biskupov spolu s biskupmi latinského obradu, osobitne pozdravujem aj J. E. Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a predsedu Konferencie biskupov Slovenska. S bratským pozdravom sa obraciam aj na početných zástupcov kléru, seminaristov, rehoľníkov a rehoľníčky. Pozdravujem aj predsedu parlamentu, predsedu košického samosprávneho kraja, ako aj všetkých prítomných zástupcov občianskych a vojenských orgánov. Mám veľkú radosť, keď vidím, koľko ľudí dnes prišlo k Najsvätejšej Panne. Táto svätyňa, duchovné a kultúrne dedičstvo Cirkvi a gréckokatolíckych veriacich, zjednocuje v uctievaní Ikony Panny Márie Klokočovskej všetkých kresťanov – gréckokatolíkov, rímskokatolíkov i pravoslávnych. Na základe spoločnej iniciatívy Gréckokatolíckej, Rímskokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi Dikastérium pre východné cirkvi vyhlásilo v jubilejnom roku 2020 Pannu Máriu z Klokočova za patrónku Zemplína.Drahí moji, prinášam vám srdečné pozdravy od pápeža Františka, ktorý má k Panne Márie Klokočovskej vrúcny vzťah. Ikonu Najsvätejšej Panny totiž pápež František privítal v Bazilike sv. Petra a 29. júla 2021 ju vystavil na hlavný oltár. Okrem toho pápež František počas apoštolskej cesty na Slovensko 14. septembra pred dvoma rokmi korunoval ikonu Panny Márie z Klokočova korunami, ktoré sám niekoľko mesiacov predtým požehnal vo Vatikáne. Jednotu tohto miesta so Svätou stolicou podčiarkuje aj to, že v roku 2019 bola svätyňa Panny Márie Klokočovskej  pripojená k pápežskej  Bazilike Santa Maria Maggiore.História Panny Márie Klokočovskej nám hovorí, že Madona prejavila svoju materinskú ochranu a útechu prostredníctvom sĺz. Klokočovská Panna Mária vyjadrila dojatie a prijala bolesť ľudu, ktorý ju vzýval a prosil o mier a jej nebeskú ochranu.Bratia a sestry, v súčasnosti prežívame veľmi ťažké obdobie, lebo zúria vojny a ľudia trpia. Vidiac túto bolesť, Panna Mária naďalej roní slzy plné súcitu a milosrdenstva. Panna Mária plače kvôli vojne v susednej Ukrajine, kvôli nezmyselnej vojne, ktorá rozsieva smrť a bolesť, ale aj kvôli mnohým vojenským konfliktom, ktoré svet zalievajú krvou. Najsvätejšia Panna plače, lebo množstvo kresťanov v mnohých kútoch sveta čelí prenasledovaniu pre vieru. Panna  Mária plače, keď vidí toľko chudobných, utečencov a bezdomovcov, ktorí potrebujú našu pomoc.Sviatok, ktorý dnes slávime, sa vo vašom liturgickom kalendári označuje ako Sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Evanjelium, ktoré sme práve čítali, potvrdzuje, že Mária stála pod krížom a na Kalvárii prijala úlohu stať sa Matkou všetkých veriacich. Mária chápala Kristovo utrpenie a chcela mať na ňom účasť; s materinským srdcom sa spojila s jeho obetou, keď s láskou súhlasila s obetovaním obety, ktorú porodila (LG 58). Bolesť Panny Márie objíma bolesť celého sveta a má aj obetnú hodnotu, lebo Bohu a Jeho Synovi predkladá všetky naše bolesti a utrpenie celého ľudstva.Prvé čítanie (Flp 2, 5 – 11) nás pozýva k tomu, aby sme napodobňovali poníženého Ježiša, ktorý bol poslušný až na smrť na kríži. V chválospeve Magnifikat Mária hovorí, že Boh zhliadol na poníženosť svojej služobnice (Lk 1, 48), a naznačuje nám, že na to, aby sme sa dôstojne priblížili k Bohu, potrebujeme pokoru. Ježiš na kríži nám ukázal, že pokora nie je znakom slabosti tak, ako sa to často chápe v súčasnom živote spoločnosti, ale spočíva v účasti na Kristovom utrpení. Ponižovanie, s ktorým sa stretávame zvlášť kvôli našej viere a kvôli tomu, že svedčíme o kresťanských hodnotách, sú odtlačky Ježišových stôp na ceste nášho života. Vďaka poníženiu si uvedomujeme, že sme pokorní služobníci a poníženie nás očisťuje od pýchy. Musíme sa teda tak ako Ježiš „uponížiť“.  Práve poníženie nás robí podobných Kristovi a tým, že Kristus trpel za nás, šiel nám príkladom (porov. 1 Pt 2, 21).Drahí bratia a sestry, slová, s ktorými sa obrátil ukrižovaný Kristus na svoju Matku, priniesli náboženskej situácii ľudstva novú dimenziu. Prítomnosť matky v živote je zdroj útechy a radosti. Kresťania v Máriinej materskej tvári rozpoznávajú osobitný výraz milosrdnej lásky Boha (pápež Ján Pavol II., generálna audiencia 11. mája 1983). Pútnici a veriaci už pár storočí v tejto svätyni si uvedomujú a nachádzajú Máriinu ochranu. Príkladom je svedectvo tisícok pútnikov, ktorí pokračovali v uctievaní Panny Márie Klokočovskej aj počas obdobia, keď bola Gréckokatolícka cirkev prenasledovaná a musela sa skrývať, lebo komunistický režim ju postavil mimo zákon a tým pádom boli do roku 1968 zakázané aj púte. Úcta k Panne Márii Klokočovskej prekročila aj oceán vďaka Slovákom, ktorí sa usadili v Severnej Amerike, a neskôr, po návrate slobody znova začala prekvitať, keď sa obnovila intenzita a rozvoj pastoračných aktivít, ktorých počet v posledných rokoch sa rapídne zvýšil, najmä po založení Košického exarchátu a neskôr Košickej eparchie.   Rád by som sa pri tejto príležitosti poďakoval všetkým ľuďom z košického kraja a zvlášť rodinám za ich príkladnú pohostinnosť a pomoc, ktoré ste ponúkli vojnovým utečencom z Ukrajiny, ktorej hranice sa z geografického hľadiska nachádzajú veľmi blízko. Takisto by som sa chcel poďakovať J. E. Mons. Cyrilovi Vasiľovi a všetkým vám za všetky snahy, ktoré vyvíjate na dokončenie Pútnického domu. Dom stojí hneď pri svätyni a už teraz sa vďaka nemu zabezpečuje pastoračná a sociálna služba potrebná pre prijímanie núdznych a pútnikov. Centrum takisto poskytuje veľkú pomoc utečencom z blízkej Ukrajiny. Svätá stolica a medzinárodné agentúry sa nedávno zaviazali, že poskytnú príspevok na dokončenie Pútnického domu, čo je vyjadrenie solidarity a milosrdenstva, ktoré cítiť na tomto požehnanom mieste, kde je prítomná Panna Mária.Keď si dnes uctievame Ikonu Panny Márie Klokočovskej, povedzme jej: „Ty si naša Matka.“ Ako Matku ju musíme vždy vyhľadávať, myslieť na ňu a modliť sa k nej. Už stáročia v jednej starobylej modlitbe opakujeme Ad Jesum per Mariam, teda k Ježišovi prostredníctvom Márie. Ona je Matkou Cirkvi a Cirkev je tiež Matkou. V Máriinom materstve kontemplujeme aj materstvo Cirkvi, ktorá prijíma a objíma všetkých (porov. homília pápeža Františka, 3. apríl 2020).Drahí bratia a sestry, aj dnes si po tejto slávnosti prinesme Pannu Máriu do našich domovov, snažme sa Najsvätejšiu Pannu ako vernú učeníčku Pána napodobňovať a predovšetkým ju milovať ako Matku. Ježiš na kríži nám odporučil, aby sme stále zostávali s Máriou, aby sme ju prijímali a ako Matku nasledovali. Amen.preložila Stanislava Moysová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024