Pozostatky Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka uložili do hrobu

TK KBS, rp; rp | 06. 11. 2019 13:15Bratislava 6. novembra (TK KBS) V súlade s kánonmi a predpismi zapečatili v stredu telesné pozostatky Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR, ktoré boli uložené v pripravenej urne. Následne boli prenesené do Chrámu svätých Cyrila a Metoda v Stropkove a vložené do pripraveného hrobu. Potom košický eparcha Milan Chautur viedol panychídu, ktorú sa prítomní pomodlili nad hrobom Božieho služobníka.
Po získaní potrebných povolení z Posvätnej kongregácie pre kauzy svätých v Ríme a kompetentných úradov na Slovensku sa 18. septembra 2019 uskutočnila exhumácia telesných pozostatkov Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR. Súhlas na exhumáciu v eparchiálnej fáze procesu blahorečenia dali prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ a košický eparcha Mons. Milan Chautur CSsR.

Prešovský arcibiskup menoval tribunál na čele so súdnym vikárom a biskupským delegátom Jaroslavom Pasokom. O vykonanie exhumácie a súdnoznaleckej expertízy boli požiadaní prednosta Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin Prof. MUDr. František Novomeský, PhD., a primár súdnolekárskeho pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou MUDr. František Štuller, PhD. Po modlitbe a zložení prísahy v kláštornej kaplnke redemptoristov sa členovia tribunálu, redemptoristi a ostatní prítomní presunuli na verejný cintorín. Tu zložili prísahu aj pracovníci pohrebnej služby, príbuzní a ďalší kňazi, aktívni účastníci otvárania hrobu Božieho služobníka. Po otvorení hrobu a základnej identifikácii boli telesné pozostatky vložené do pripravenej rakvy a prevezené na špecializované pracovisko do Martina na ďalšie skúmanie.

Tribunál, vicepostulátor, viceprovinciál a fotograf sa 4. novembra 2019 stretli na pracovisku Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Martine. Prof. František Novomeský, primár František Štuller a doktorandka antropologička Mária Putško im priblížili výsledky odborného skúmania a konzervácie telesných pozostatkov Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka. Následne boli telesné pozostatky prevezené do kláštora redemptoristov v Stropkove.

Keďže 5. november je aj dňom narodenia Božieho služobníka, o 18:00 bola za neho slúžená svätá liturgia, ktorej predsedal košický eparcha Milan Chautur. Spoluslúžili s ním rehoľní spolubratia na čele s viceprovinciálom Metodom Marcelom Lukačikom i eparchiálni kňazi. Na bohoslužbe sa zúčastnili aj miestni veriaci i príbuzní Božieho služobníka.

Oficiálne otvorenie procesu o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho služobníka rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka sa uskutočnilo 31. januára 2015 v Prešove. Exhumácia, prenesenie a uloženie jeho pozostatkov do Chrámu svätých Cyrila a Metoda pri Kláštore redemptoristov v Stropkove sú ďalším krokom k zavŕšeniu eparchiálnej fázy beatifikačného procesu.

V rokoch 1928 – 1929 v stropkovskom kláštore Boží služobník absolvoval ročný noviciát a zložil rehoľné sľuby, ktorými svoj život zasvätil službe Bohu. "Veríme, že príklad jeho života pritiahne aj ďalších veriacich urobiť podobný krok a ponúknuť svoj život službe Bohu či už v kongregácii redemptoristov, alebo tam, kde ich Boh povolá," avizuje Daniel Atanáz Mandzák CSsR.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020