Subkomisia KBS pre katolícke školy zasadala opäť v Banskej Bystrici

TK KBS, jbr; ml | 11. 09. 2019 13:43Banská Bystrica 11. septembra (TK KBS) Subkomisia KBS pre katolícke školy zasadala 10. septembra 2019 v Banskej Bystrici. Jedným bodom programu bola prezentácia a diskusia k navrhovanému “Kurikulum katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy“, ktorý prerokúvali spoločne aj so subkomisiou pre katechizáciu za prítomnosti pomocného biskupa Mons. Mareka Forgáča, podpredsedu komisie KBS pre katechizáciu a školstvo. Pripomienky z diskusie budú zapracované.

Ďalšie body programu si subkomisie prerokúvali samostatne. Znalci subkomisie pre KŠ zobrali vedomie informácie od poverených zástupcov na rokovanie na Ministerstve práce, soc. vecí a rodiny SR a na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave. Z oboch rokovaní vyplynulo, že finančné prostriedky na rozšírenie kapacít respektíve zriadenie nových školských jedálni pre zabezpečenie stravovania predškolákov a žiakov ZŠ oficiálne nedostali finančné prostriedky.

Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ministerka stotožnila so všetkými námietkami, resp. požiadavkami vyjadrenými v liste, v ktorom bola zhodnotená pretrvávajúca diskriminácia KŠ, ale pretože v septembri končí koaličná zmluva, nemôže dávať do parlamentu nové návrhy na legislatívne zmeny.

Znalci posúdili Štandardy kvality katolíckych škôl, ako výborne spracovaný dokument a pripravili list otcovi arcibiskupovi Mons. B. Boberovi, predsedovi Komisie pre katechizáciu a školstvo, so žiadosťou o ich schválenie.

V ďalšej časti rokovania sa subkomisia zaoberala prípravou celoslovenského stretnutia riaditeľov katolíckych škôl, ktoré sa bude konať 22. – 23. 10. 2019 v Poprade.

TK KBS informovala Jana Brázdilová

-
Snímka: Ilustračná

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020