Počas Kvetného víkendu sa konali opäť stretnutia mladých s biskupmi

TK KBS, plu, vma, sga, vzo, dpe, ml; rp | 15. 04. 2019 10:08Bratislava 15. apríla (TK KBS) Počas Kvetného víkendu (od 11. do 14. apríla 2019) sa vo viacerých diecézach konali víkendové stretnutia pre mladých s biskupmi. Prinášame stručný prehľad stretnutí, ktoré boli príležitosťou pre mladých ľudí duchovne načerpať, zažiť dekanátne alebo diecézne spoločenstvo, ako i stretnúť sa so svojimi biskupmi.

BANSKÁ BYSTRICA

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Týmito slovami Panny Márie sa nieslo tohtoročné diecézne stretnutie mládeže – Kvetný víkend 2019 v dňoch 12.-14.4 2019 v Banskej Bystrici. Podstatná časť programu sa konala v priestoroch Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša – v Banskej Bystrici. Stretnutie otvoril svätou omšou riaditeľ diecézneho centra mládeže Juraj Karcol. Piatkový program tvorili aktivity v skupinkách a spoločná modlitba krížovej cesty v priestoroch strednej školy.

Sobotné dopoludnie vyplnila katechéza Juraja Karcola a „doobedie angažovanosti“, keď sa mladí rozpŕchli do ulíc Banskej Bystrice a svojou prítomnosťou sa usilovali rozveseliť a prihovoriť ľuďom, ktorých stretli alebo urobiť niečo pre čistotu mesta a prírody. Na poludnie sa mladí stretli pri slávení Eucharistie. Svätej omši presedal generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal.

Popoludní mohli mladí navštíviť rôzne workshopy. Večerný čas patril stretnutiu mladých s diecéznym biskupom Mons. Mariánom Chovancom, ktorý im odpovedal na rôzne otázky, ktoré vychádzali z témy Kvetného víkendu. Sobotný večer bol ukončený modlitbovou vigíliou pred Najsvätejšou sviatosťou.

Hlavným bodom nedeľného programu bolo stretnutie mladých s diecéznym biskupom Mons. Mariánom Chovancom pri slávení liturgie Kvetnej nedele. Svätá omša sa začala požehnaním ratolestí pred Kostolom svätého Kríža a pokračovala procesiou do Farského kostola nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Diecézny biskup povzbudil mladých, aby sa opäť nebáli vstúpiť s Ježišom do Veľkého týždňa a tak znovu spolu s ním prežívali tajomstvá spásy. Stretnutie bolo ukončené odovzdaním dekrétov mladým, ktorí sa stali novými zástupcami za mládež v jednotlivých dekanátoch.

Na celom programe víkendu sa zúčastnilo 331 registrovaných mladých. Okrem toho k dispozícii bola viac ako desiatka kňazov, ktorí prichádzali na liturgické slávenia, vysluhovanie sviatostí alebo modlitbu.

TK KBS informoval Peter Ľupták

-----------------------------------------------------------------

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA

Mladí z Prešovskej archieparchie odštartovali Kvetný víkend, ktorý sa konal od 12. do 14. apríla 2019 v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka, v piatok liturgiou vopred posvätených darov, ktorej predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Celý víkend sa niesol v duchu myšlienok Svetových dní mládeže, ktorých hlavnou témou bol citát z Lukášovho evanjelia: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova (Lk 1, 38).

Mladí rozoberali myšlienky pápeža Františka v anglicky hovoriacich skupinkách s native speakrami a tak si mohli precvičiť anglický jazyk v praxi, ba čo viac, mohli sa zdieľať medzi sebou a zakúsiť, že i napriek rozdielnostiam v jazyku či kultúre, je možné skrze Krista zakúšať jednotu. V piatok po liturgii, hosť Marián Kašaj, účastník Svetových dní mládeže, priblížil mladým atmosféru stretnutia sa mladých so Svätým Otcom Františkom. Piatkový program bol zakončený modlitbou Krížovej cesty nesúcou sa v duchu Božích výziev.

Sobotňajší program bol popretkávaný katechézami, prácou v skupinke, diskusiou, osobnými svedectvami hostí či stanovišťami, na ktorých mladí budovali miesto múrov rozdelenia mosty, ktoré spájajú. Večer sa niesol v znamení výmeny kultúr a to vzhľadom k tomu, že súčasťou víkendu bola i skupina amerických študentov. Naši mladí ochutnali kúsok z kultúry Ameriky skrze tanec a našim hosťom bolo priblížené Slovensko cez pieseň, tanec či slovo. To čo mnohí mohli zažiť na SDM v Paname, aspoň sčasti mohli zažívať účastníci tohto víkendu v Juskovej Voli. Večer vyvrcholil spoločnou modlitbou ruženca a neskôr adorácie.

V nedeľu ráno sa všetci spoločne presunuli do Popradu, kde sa konalo stretnutie mladých s arcibiskupom Jánom. Toto stretnutie bolo tohto roka výnimočné. Stretnutie sa konalo prvýkrát mimo Prešova. Pre tento rok bol vybraný Poprad.

Kvetná nedeľa začala archijerejskou svätou liturgiou, pri ktorej vladyka Ján v úvode homílie poďakoval mladým, že boli ochotní nájsť si čas a prísť až do Popradu. V homílii zdôraznil, že podstatou pôstu a Kvetnej nedele je láska, pretože Kristus všetko, čo počas života urobil, ale hlavne dobrovoľné utrpenie, ukrižovanie, smrť i zmŕtvychvstanie, všetko to urobil z lásky. Vladyka tiež poukázal na neduhy kresťanstva, ktorými sú ľahostajnosť a formálnosť. Spomenul príhodu zo sprievodcom zo Svätej zeme, ktorého sa opýtal, kedy nastane mier medzi Židmi a moslimami. Sprievodca odpovedal jednoducho: „Keď príjmu Krista!“ Vladyka nadviazal na túto odpoveď a povedal, že rovnako aj my kresťania, ak prijmeme Krista skutočne, nie iba formálne a navonok, aj medzi nami prestanú vojny, nenávisť a spory. Po skončení liturgie nasledovalo požehnanie bahniatok a myrovanie i odovzdávanie certifikátov dvadsiatimštyrom absolventom Animátorskej školy animátora-dobrovoľníka, za ktorých vladykovi poďakovala Iveta Janočková. Liturgiu spevom mládežníckych piesní sprevádzalo Spoločenstvo Pavol z Levoče pod vedením Rastislava Višňovského ml. 

Poobedie patrilo programu v Dome kultúry v Poprade, ktorého tvorcami bol tím animátorov okolo Márie Sterančákovej a Dominika Petríka. Hlavnou myšlienkou bolo zaľúbiť si Bohorodičku a vzor pre kresťana. V programe sa predstavili Lámačské chvály, ktorých piesne neboli iba hudbou, ale najmä modlitbou. Ako svojho otca sa mladí mohli vladyku pýtať otázky na témy, ktoré ich trápia - ako byť aj v tomto liberálnom svete skutočným kresťanom, ako byť služobnicou/služobníkom Pána a iné. Živú skúsenosť so SDM v Paname priniesol v svedectve animátor Gabriel Ráchela, svoje svedectvo z Animátorskej školy animátora-dobrovoľníka povedala Iveta Janočková a pozvala mladých nebáť sa prihlásiť sa na AŠAD. Vyvrcholením programu bol scénický tanec, ktorý bol hlbokým duchovným i umeleckým zážitkom. Umeleckou formou a tancom mladí predstavili život presvätej Bohorodičky ako služobnice Pána. Hlavným odkazom tanca bolo vzbudiť v prítomných túžbu a ochotu nasledovať vzor nebeskej Matky. Nasledovala modlitba molebenu k presvätej Bohorodičke a požehnanie vladyku na cestu domov a vyhlásenie miesta budúcoročného stretnutia mladých, ktorým bude Svidník. Na Kvetnej nedeli sa zúčastnilo okolo 400 mladých. 
TK KBS informovali Viktória Žolnová a Dominik Petrík
-----------------------------------------------------------------

KOŠICKÁ EPARCHIA

Mesto Sobrance sa 12. – 14. apríla stalo centrom stretnutia mládeže Košickej eparchie. S vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom mohli prežiť najdôležitejšie momenty Kvetného víkendu 2019. Ten sa niesol v téme verša z Lukášovho evanjelia: ,,Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.” Tieto Máriine slová mali mladých inšpirovať, aby kráčali po ceste ich vlastného života v pokore a v plnení Božej vôle k večnému cieľu.

Program víkendu napĺňali katechézy, modlitby na posilnenie ducha v chráme či práce v skupinách. Cieľom bolo poukázať na prežívanie prítomnosti a uvedomenie si vlastnej hodnoty, ktorú možno nachádzať jedine v Bohu. Vyvrcholením celého víkendu bola nedeľná archijerejská svätá liturgia v miestnom Chráme sv. Sedmopočetníkov, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR. V priamom prenose ju vysielalo Rádio Lumen.

Nasledoval kultúrny program, ktorý si pripravili mladí Sobraneckého protopresbyterátu, kde podotkli myšlienku odovzdanosti a úplnej dôvere voči Bohu, pretože iba tak je človek schopný načúvať Bohu a plánu, ktorý s ním má. Na záver vladyka Milan, odovzdal ikonu Kvetnej nedele Michalovskému protopresbyterátu, v ktorom sa bude konať nasledujúci Kvetný víkend 2020.

TK KBS informovala Veronika Marcinová
-----------------------------------------------------------------

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA

Na Lazarovu sobotu 13. apríla, pri príležitosti 34. svetového dňa mládeže sa v mariánskom pútnickom mieste Marianka, neďaleko Bratislavy, konalo stretnutie mládeže s vladykom Petrom. Program stretnutia tradične tvorila modlitba krížovej cesty pri jednotlivých kaplnkách v blízkom lesíku. Jednotlivé zastavenia Via Crucis čístali deti pripravujúce sa na prvú svätú spoveď a ich rodičia. Úvahy na Kristovým utrpením spestril aj spev detí, ktorý nacvičil bratislavský farár Rastislav Čižik.

Následne sa prítomní presunuli do miestnej Baziliky minor Narodenia Panny Márie, kde ich pozdravil zástupca miestnej komunity bratov tešiteľov. Po krátke modlitbe a čítaní z knihy Deuteronómium vladyka predniesol katechézu. V nej upriamil pozornosť na odovzdávanie viery deťom a mladým, ktoré treba robiť predkladaním vlastnej skúsenosti. „Dnešný svet potrebuje svedkov a svedectvo," zdôraznil vladyka. Tiež zdôraznil, že kresťankí manželia sú povolaní mať deti, aby mali komu odovzdať vieru a svoju osobnú skúsenosť s Kristom, ktorý nás zachraňuje z hriechu, z našej osobnej smrti a prináša nám spásu. Kresťania, len vďaka vyliatiu Ducha Svätého, môžu vydávať o Kristovi svedectvo, dodal. Spoločné stretnutie vyvrcholilo agapé.

TK KBS informoval Stanislav Gábor
-----------------------------------------------------------------
Poznámka: Údaje sú aktualizované po ich dodaní.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019